Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HAPPY STAMP

1             De voorwaarden van Happy Stamp zijn van toepassing op personen die bij Happy Stamp bestellen en of een overeenkomst hebben met Happy Stamp.

2             De algemene voorwaarden van de tegenpartij zijn niet van toepassing op een gesloten overeenkomst met ons.

3             Afspraken die afwijken van de overeenkomst worden alleen schriftelijk aanvaard.

4             De overeenkomst wordt van kracht zodra de koper een schriftelijke opdracht heeft gegeven, en deze door de verkoper is bevestigd. Of als de verkoper een aanvang met de levering heeft gemaakt. Aanvullingen en wijzigingen kunnen alleen schriftelijke geschieden.

AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

5             Alle offertes en prijsopgaven hebben een geldigheidsduur van 21 dagen.

6             De aanbiedingen en weergave in catalogi geven slechts een algemene weergave en zijn informatief. De daarin genoemde prijzen zijn vrij blijvend.

7             Ook monsters of een model zijn uitsluitend een aanduiding zonder dat de zaken daar aan behoeven te beantwoorden.

8             De in rekening gebrachte prijzen, zijn geldend op de dag van aflevering.

9             De prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkingskosten en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

10           Alle orders of opdrachten door vertegenwoordigers, tussen personen of werknemers opgenomen, binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk of telefonisch zijn bevestigd.

EIGENDOMSRECHT EN AUTEURSRECHTEN

11           De door de verkoper aan koper uitgebrachte adviezen, voorbeelden, en demonstraties zijn door de verkoper alleen ter beschikking gesteld, voor wederverkoop aan particulieren.

12           Verder hebben alle artikelen een copyright. Dus niets mag nagemaakt worden.

LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

13           De opgeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De producten die u besteld vallen onder het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen.

14           Artikelen die niet direct met de order geleverd zijn, staan vermeld op de pakbon en de rekening. De artikelen dienen opnieuw door koper besteld te worden.

15           Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken ons magazijn / werkplek hebben verlaten, zelfs bij franco leveringen.

16           Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

17           Alle leveringen worden onder Rembours geleverd, tenzij anders wordt overeengekomen.

OVERMACHT

18           Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan alle hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.             Verkoper is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

AANSPRAKELIJKHEID

19           Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.

20           Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij zijn wij, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet  aansprakelijk

21           Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst bedienen.

22           Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

23           Alle zaken zoals materialen , half fabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.

24           De in lid 23 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken. Ook voor verlies.

RECLAME

25           Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 5 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoord.

26           De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens onskan doen gelden.

27           Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 10 dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon- c.q. factuurnummer franco aan ons te worden geretourneerd. Bij gebreke van deze vermelding zullen de administratie die wij moeten maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

28           Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele ( fabriek ) verpakking, niet voorzien van eigen van de wederpartij afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merk, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt, uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst door de wederpartij van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota.

BETALINGSCONDITIES

29           Alle geleverde goederen worden onder rembours verzonden, tenzij anders overeengekomen.

30           Indien de betaling op rekening is overeengekomen dient de betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 8               dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

31           De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.

32           Na het verstrijken van de in lid 30  genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is als dan. zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

33           Na het verstrijken van de in lid 30 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 2% per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag de algehele voldoening.

34           Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst op staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

35           Indien de wederpartij ingebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichting, zoals omschreven in lid 30, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitenrechtelijke kosten, inclusief de kosten van een door ons ingeschakelde raadsman, voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

KREDIET

36           Wij verlenen geen krediet.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

37           Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke uit de overeenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen het uitsluitende eigendom van verkoper. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is koper niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden. In het kader van de normale bedrijfsuitoefening is koper wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen. Bij niet betaling heeft de verkoper het recht reeds afgegeven goederen bij de koper terug te halen. Koper dient daartoe medewerking te verlenen.

RETENTIERECHT

38           Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al het geen ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

39           Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

0

Je winkelwagen